Arranjament i Millora del camí rural de Tavertet a Rupit

Dimecres, 7 d’abril de 2021

AJUNTAMENT DE TAVERTET


Edicte d’aprovació inicial d’un projecte d’obra.


El Ple de l’Ajuntament de Tavertet, en data 31 de març de 2021, aprovà inicialment el projecte
d’obres “ARRANJAMENT I MILLORA DEL CAMI RURAL DE TAVERTET A RUPIT”, redactat per Tenas i Matas Arquitectes, SLP. Ascendint el pressupost d’execució del contracte (IVA inclòs) a la quantitat de dos-cents cinquanta mil euros (250.000 €).
Aquest projectes es sotmet a informació pública durant el termini de trenta dies hàbils, mitjançant la inserció d’edictes en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, el tauler d’anuncis i a la seu electrònica d’aquesta corporació, durant el qual es podrà examinar i formular les al·legacions pertinents, de conformitat amb l’art. 37.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.


Tavertet, 7 d’abril de 2021.


L’Alcalde, Albert Pardo Olmos.

Darrera actualització: 7.04.2021 | 13:28