Aprovació provisional llistat d'admeos i exclosos plaça secretaria

Dijous, 23 de desembre de 2021

Llistat d'admesos i exclosos del procés selectiu per a la provosió del lloc de treball de Secretaria de l'Ajuntament de Tavertet.

L’Ajuntament de Tavertet, mitjançant acord de Ple de la Corporació adoptat en sessió de 29 de juliol de 2021, va acordar aprovar les bases reguladores i la corresponent convocatòria del procés selectiu per a la provisió interina del lloc de treball de Secretaria de classe de classe tercera subescala de secretaria-intervenció, Subgrup A1.

L’art, 78 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, determina que, una vegada finalitzat el termini de presentació d’instàncies, el president de la corporació ha d’aprovar la relació d’aspirants admesos i exclosos, determinar la composició del tribunal qualificador, i fixar el dia, l’hora i el lloc en què s’han de celebrar les proves així com l’ordre d’actuació dels aspirants, en el termini màxim d’un mes.

És per això que es resol, "Aprovar provisionalment la següent llista d’admesos i exclosos per participar al present procés de selecció, i si s’escau, els motius d’exclusició
 

Darrera actualització: 23.12.2021 | 12:29