Concurs gestió externa de la piscina municipal

Dijous, 26 de maig de 2022 a les 00:00

Concurs per cobrir la gestió externa de la piscina municipal de Tavertet (estiu 2022)

L’Ajuntament de Tavertet ha acordat la selecció mitjançant concurs per cobrir la gestió externa de la piscina municipal de Tavertet (estiu 2022).

Les sol·licituds per prendre part en el procés de selecció s’hauran de presentar al Registre de l’Ajuntament de Tavertet en horari d’atenció al públic, i en el termini improrrogable de 7 dies naturals a comptar des del següent al de la publicació de la convocatòria al tauler d’anuncis de l’Ajuntament.

També poden presentar-se en qualsevol de les altres formes previstes a l’article 30 de la Llei 39/2015, de 26 de novembre de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comí, així com per via telemàtica en el Registre electrònic de l’Ajuntament de Tavertet

El model oficial d’instància es trobarà disponible a les oficines municipals i a la web municipal. Les sol·licituds aniran acompanyades de la següent documentació:

1. Fotocòpia del DNI vigent si l’empresari és persona física; si és persona jurídica, mitjançant l’escriptura o document de constitució, els estatuts o l’acte fundacional, en el que constin les normes per les que es regula la seva activitat, degudament inscrites en un registre públic que correspongui, segons el tipus de persona jurídica que correspongui.
Dels empresaris no espanyols, que siguin nacionals d’Estats membres de la Unió Europea, per la seva inscripció en el registre procedent d’acord amb la legislació de l’Estat on estiguin establerts, o mitjançant la presentació d’una declaració jurada.

2. Fotocòpia de la titulació i de la documentació exigida

3. Acreditació de la solvència econòmica-financera: s’acreditarà aportant una assegurança d’indemnització per riscos professionals, que cobreixi els riscos tant civils com professionals que es puguin derivar de l’execució del contracte

4. Els document justificatius conforme es troba al corrent del compliment d’obligacions tributàries i amb la Seguretat social.

5. El tribunal només tindrà en compte i valorarà els documents i mèrits aportats pels candidats en el moment de fer la sol·licitud

 

 

 

 

Darrera actualització: 26.05.2022 | 12:41