inici cercador formulari de contacte mapa del web
Tauler d'anuncis
Ajuntament > Tauler d'anuncis > APROVACIÓ INICIAL ORDENANCES 2016
04/11/2015
APROVACIÓ INICIAL ORDENANCES 2016
ANUNCI D’EXPOSICIÓ PUBLICA, EMÈS PER L’AJUNTAMENT, DELS ACORDS PROVISIONALS DE MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS


En compliment del que disposa l’article 17 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, s’anuncia que l’Ajuntament en sessió del Ple de data 26 d’octubre de 2015 ha aprovat amb el quòrum legalment exigible, entre d’altres, els acords següents:


Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà de regir per a l’exercici 2016 i següents, així com el seu text refós.

Segon.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2016 i següents la modificació de les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen, així com el seu text refós:

Ordenança Fiscal núm.1 Reguladora de l’Impost sobre els béns Immobles
Ordenança Fiscal núm.2 Reguladora de l’Impost sobre Activitats Econòmiques
Ordenança Fiscal núm.4 Reguladora de l’Impost sobre l’Increment de valors dels Terrenys de naturalesa urbana
Ordenança Fiscal núm. 5 Reguladora de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i Obres

Tercer- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2016, així com el text refós aprovat, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província.


De conformitat amb allò que preveuen els articles 49.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local; 17.1 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, els acords provisionals i les ordenances fiscals aprovades estaran exposats al públic a la Secretaria de l’Ajuntament durant 30 dies comptadors des de l'endemà de la publicació d’aquest anunci al “Butlletí Oficial de la Província”, perquè els interessats puguin examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que considerin oportunes.

En cas de no haver-hi cap reclamació, l’acord provisional esdevindrà definitiu.

Tavertet, a 28 d’octubre de 2015

Alcaldessa president
Lurdes Rovira Plarromaní


TURISME A TAVERTET
Seu electrònica
replica watches
Air Max 2016
Air Max pas cher
Ajuntament de Tavertet - Jaume Balmes, s/n - 08511 Tavertet - T: 93-8565079 - F: 93-8565079 -
Avís legal | Credits | Accessibilitat